Krishantering

EU medverkar i krishanteringens alla skeden, från förebyggande strategier till återuppbyggnad efteråt. EU har öronmärkt stora resurser för att kunna hjälpa länder i politisk kris med hjälp av landsspecifika program och särskilda instrument, t.ex. stabilitetsinstrumentet.

EU-kommissionen samordnar unionens krisinsatser och ser till att EU-instrumenten och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) kompletterar varandra. Arbetet sker i nära samarbete med lokala delegationer och partner på plats.

GSFP-uppdrag har utförts i Makedonien, Kosovo, Bosnien och Hercegovina, de ockuperade palestinska territorierna, Guinea-Bissau, Kongo, Sudan/Darfur, Tchad och Centralafrikanska republiken, Somalia, Afghanistan, Moldavien, Ukraina, Irak, Georgien och den indonesiska provinsen Aceh.

Uppdragen går främst ut på att stödja kapacitetsuppbyggnad och reformer av polis, rättsväsende och tull. EU hjälper till att göra slut på fientligheter genom att bana väg för fredsavtal och se till att de följs. EU arbetar hårt för att garantera civilbefolkningens, flyktingars, biståndsarbetarnas och FN-personalens säkerhet. GSFP-uppdragen kan också vara mer specifika och exempelvis gälla gränsövervakning eller piratbekämpning.